REGULAMENTUL CAMPANIEI LG “Te fascineaza si te premiaza”

16.08.2021 – 03.10.2021

(campanie incheiata ca urmare a epuizarii stocului de cadouri garantate)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala "Te fascineaza si te premiaza” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau “LG”), o societate comerciala, cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913.

1.2. Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul campaniei https://campanialg.ro/televizoare. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in str. Siriului, nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, numita in cele ce urmeaza “Coorganizator” sau Imputernicitul. Coorganizatorul va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul cadoului/ premiului, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale  https://campanialg.ro/televizoare.

1.6. Organizatorul si Coorganizatorul vor fi numiti in continuare ori separat ca atare, ori impreuna ca “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

1.7. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.8. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediulb online, pe website-ul  https://campanialg.ro/televizoare in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 16.08.2021 – 03.10.2021, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Perioada campaniei este impartita astfel:

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte Aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site a actelor aditionale.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant, cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala  inregistrat  la  Administratia  Financiara si pe baza codului NIF), denumiti in continuare ’’Participanti’’, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Coorganizatorului si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale (ex. Reprezentanti/anagajati ai magazinelor care vand modelele participante sau oricare alte produse LG), precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

4.2. La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 4.1.),bcare se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza facturii fiscale de achizitie a minim unui produs participant, indiferent de forma juridica a persoanei care
face achizitia (persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale, etc).

4.3. Pentru facturile emise pe persoana juridica, inscrierea in Campanie este obligatoriu sa fie facuta pe persoana fizica inscrisa in rubrica Cumparator sau Beneficiar din factura fiscala. Pentru toate facturile inscrise in campanie, numele inscris in formularul campaniei trebuie sa coincida cu numele de pe factura inscrisa si cel de pe actul de identitate.

4.4. Organizatorul, Coorganizatorul si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra facturii fiscale emisa pentru respectiva entitate juridica.

4.5. Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu facturile fiscale emise pentru respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste un cadou/premiu se vor solutiona fara implicarea Organizatorului sau a Coorganizatorului. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea facturii fiscale emisa pe numele unei persoane juridice.

4.6. La cererea scrisa a unui administrator a unei entitati juridice, calitate ce trebuie demonstrata cu documente, de a elimina din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste o factura fiscala pe entitatea juridica pe care acesta o reprezinta, Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere si, ca urmare, nu va fi indreptatita sa primeasca premiul din partea Organizatorului (daca acesta este desemnat castigator prin tragere la sorti). Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita de catre Organizator in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii inscrierii respective in Campanie.

4.7. La aceasta Campanie Promotionala nu pot participa persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor care nu au implinit varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. PRODUSE SI MAGAZINE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in campanie sunt identificate prin codurile de mai jos.

1.      65NANO913PA

2.      75NANO813PA

3.      75NANO863PA

4.      75QNED913PA

5.      75QNED99CPB

6.      75NANO993NA

7.      86NANO863PA

8.      86QNED99CPB

9.      OLED55B13LA

10.   OLED55C12LA

11.   OLED55C11LB

12.   OLED55G13LA

13.   OLED65B13LA

14.   OLED65C11LB

15.   OLED65C12LA

16.   OLED65G13LA

17.   OLED77C11LB

18.   OLED77C12LA

19.   OLED77G13LA

20.   OLED83C11LA

5.2. In campanie sunt acceptate doar facturile emise pe teritoriul Romaniei de catre partenerii:

1.      Altex

2.      MediaGalaxy

3.      Flanco

4.      eMAG

5.      AVstore

6.      Carrefour

5.3. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd calitatea de a conferi premii/cadouri, Organizatorul si Coorganizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Definitii Termeni

6.1.1. Factura fiscala: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta factura fiscala emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei. Facturile fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. In cazul desemnarii lor drept castigatori, participantii sunt obligati sa pastreze in original si nedeteriorata factura fiscala in baza careia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa o prezinte reprezentantului Organizatorului pentru a indeplini procedura de validare conform Regulamentului Oficial al Campaniei.

6.1.2. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament si a facut o achizitie conforma cu regulamentul. Un participant se identifica in mod unic in Campanie prin numarul de telefon/email folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

6.2. Mecanismul Campaniei

Pentru a putea participa la Campanie si pentru a beneficia de un cadou garantat, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. Sa achizitioneze cel putin un produs Participant in perioada 16.08.2021 – 30.09.2021, respectand conditiile de la Sectiunea 5.

b. Sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, in perioada 16.08.2021 – 03.10.2021, ora 23:59:59 (inclusiv), ce contine urmatoarele campuri:

( ) Model

Codul de produs conform facturii de achizitie.

( ) Partener

Selectarea partenerului (magazinului) care a emis factura inscrisa.

(*) Nume

(*) Prenume
(*) Telefon mobil
Numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a premiului;
(*) Email
Adresa de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor din Campanie;
(*) Incarca factura (jpeg, png <2MB)
sa incarce (upload-eze) pe site-ul dedicat Campaniei promotionale o fotografie sau o copie scanata lizibila a facturii fiscale prin care se dovedeste achizitionarea produsului participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial. Imaginea trebuie sa fie in format jpg sau png, iar marimea fisierul sa nu depaseasca 2 MB;

(*) Culoare căști

In prezenta campanie, participantul are optiunea de a alege culoarea castilor dintre cele doua versiuni: alb / negru. Odata epuizat stocul pentru una dintre cele doua optiuni, participantul va fi primi automat versiunea de culoare pentru care stocul nu este epuizat.

(*) Declar că am peste 18 ani și confirm că am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti si/sau persoanele imputernicite de catre acesta.
Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

(*) Sunt de acord cu Politica de confidentialitate

 Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

( ) Sunt de acord ca datele completate (nume, prenume, adresa de email) sa fie prelucrate si colectate in conformitate cu politica de protectia datelor disponibila pe http://www.lg.com/ro/privacy de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti, prin intermediul Agentiei Interactions Marketing, in vederea abonarii la newsletter-ul LG. Pentru finalizarea abonarii, veti primi un email de confirmare pe adresa de email furnizata.

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat in vederea inscrierii in campanie. Ulterior completarii campurilor si incarcarii fotografiei, participantul trebuie sa dea click pe butonul “Participa”.

Factura va fi verificata de catre Organizator si daca aceasta corespunde cu cerintele campaniei si

participantul este eligibil sa primeasca un cadou garantat conform regulamentului, acestuia ii va fi trimis un e-mail din care este redirectionat catre pagina unde trebuie sa completeze, in maxim 3 zile lucratoare, adresa la care doreste sa primeasca premiul si sa incarce actul de identitate (cu CNP vizibil) necesar pentru plata impozitului pe cadoul acordat. Participantul trebuie sa completeze urmatoarele campuri:

(*) Incarca copie buletin (pentru plata impozit)

sa incarce pe site-ul dedicat Campaniei promotionale o fotografie sau o copie scanata lizibila complet a actului de identitate. Actul de identitate este necesar pentru indeplinirea obligatiilor fiscale. Imaginea trebuie sa fie in format jpg sau png, iar marimea fisierul sa nu depaseasca 2 MB;
(*) Localitate
(*) Judet
(*) Strada
(*) Numar strada
( ) Bloc
( ) Scara
( ) Apartament
Adresa completa de livrare prin curier a Cadoului; Participantul isi asuma raspunderea ca adresa completata in cadrul formularului este valida.

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat in vederea inscrierii in campanie. Ulterior completarii campurilor si incarcarii fotografiei, participantul trebuie sa dea click pe butonul “Participa / Trimite”.

Necompletarea informatiilor in termenul mentionat duce la invalidarea castigului.

6.3. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul sau Coorganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

6.4. Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii cadoului, de a pastra factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata.

6.5. Daca un participant returneaza, din orice motiv, Produsul Participant cu care acesta s-a inscris in campanie, acesta este obligat sa notifice Organizatorul. Totodata, daca Organizatorul identifica participanti care au facut retur produsului dupa inscrierea in campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivii participanti si de a nu permite inca o inscriere in campanie a respectivului Participant.

 6.6. Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data o factura fiscala a unui Produs Participant achizitionat. In cazul in care un participant achizitioneaza mai multe produse participante in perioada Campaniei, le poate inregistra pe toate cu datele sale personale si cu factura/facturile fiscale de achizitie corespunzatoare, cate o inscriere aferenta fiecarui produs participant/achizitie.

6.7. Pentru fiecare produs participant achizitionat in perioada Campaniei promotionale, participantul trebuie sa efectueze cate o inscriere separata pe site-ul Campaniei, respectand pentru fiecare inscriere toate conditiile de inscriere mentionate in SECTIUNEA 6.

6.8. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

6.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie. Se considera frauda si returul produsului, ulterior inscrierii in campanie, retur care nu a fost semnalat catre Organizator pe adresa contact@campanialg.ro.

6.10. Organizatorul Campaniei si Coorganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a. inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

b. pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului sau al Coorganizatorului;

c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

d. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emise la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, pe baza carora s-au efectuat inscrieri valide in Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda cadoul/premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;

e. pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie.

f. pentru modul in care curierul manipuleaza coletele

6.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica factura de achizitie impreuna cu partenerul care a emis factura de achizitie inscrisa de participanti.

6.12. Pentru a putea intra in tragerea la sorti pentru premiul acordat in cadrul acestei campanii, un participant trebuie sa intre pe site-ul https://www.lg.com/ro si sa lase un review in pagina produsului cumparat si inscris in campanie. Participantul trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:

a)     a cumparat un produs participant conform sectiunii 5.1

b)     a inscris factura pe site-ul campaniei conform sectiunii 6.2.

c)      intra pe site-ul https://www.lg.com/ro si lasa un review/recenzie in pagina produsului achizitionat. Review-ul poate fi lasat prin accesarea butonului “Scrie o recenzie”. Participantul este obligat sa foloseasca aceeasi adresa de e-mail cu care s-a inscris in pagina de campanie atunci cand scrie o recenzie. Review-ul trebuie sa respecte regulile de scriere detaliate in pagina si sa nu contina un limbaj licentios. Review-urile care nu respecta aceste conditii nu vor fi facute publice si astfel nu pot intra in tragerea la sorti pentru premiul cel mare al campaniei.

6.13.   In cazul epuizarii numarul de cadouri garantate inainte de incheierea campaniei, participantii pot lasa un review pe site-ul lg.com/ro si pot intra in tragerea la sorti pentru premiul cel mare.

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA CADOURILOR SI A PREMIULUI OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1. In cadrul acestei Campanii promotionale, Organizatorul ofera doua tipuri de premii, dupa cum urmeaza:

 

Tip cadou/premiu

 DeDe     

Categorie

Denumire cadou

Numar maxim de premii/cadouri acordate in campanie

Valoare individuala, TVA inclus

Valoare maxima totala

 

 

Garantat

Cadou garantat

Casti Audio In-Ear LG TONE Free FN7

100* (25 bucati albe + 75 bucati negre)

1 099,99 RON

109 999 RON

Tragere la sorti

Premiu oferit prin tragere la sorti celor care au cumparat un produs participant si acorda o recenzie pe site-ul lg.com/ro

Cashback

1

4915,8 RON

4915,8 RON

 

7.2. Valoarea maxima totala maxima a premiilor suportata de Organizator este de 114 914.8 RON.

7.3. Cadourile/premiile vor fi acordate in maxim 60 de zile lucratoare din momentul incheierii campaniei.

7.4. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru cadourile oferite in prezenta campanie.

7.5. In cazul in care, din ratiuni de stoc independente de vointa Organizatorilor, cadourile nu mai pot fi acordate (de ex., dar fara a se limita la, cazurile in care produsul nu mai este disponibil pe stoc pe piata din Romania), Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlocui respectivul cadou cu alt cadou cu valoare similara. Modificarea va fi comunicata catre Participantul desemnat castigator.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE

8.1. Inscrierile in cadrul Campaniei sunt verificate de reprezentantii Organizatorului si ai Coorganizatorului intr-un termen de maxim 7 zile lucratoare de la data efectuarii acestora. Organizatorul si Coorganizatorul isi rezerva dreptul de a extinde perioada de verificare pe o perioada mai indelungata (de pana la 60 zile lucratoare), fara a notifica participantul cu privire la aceasta. Fiecare participant a carui inscriere a fost verificata va fi notificat prin e-mail, pe adresa de email folosita la inscriere, in intervalul specificat anterior, pentru a fi informat daca inscrierea sa a fost corecta sau daca a fost invalidata pentru nerespectarea conditiilor din prezentul Regulament. Daca inscrierea este valida, Participantul va primi un email din care va redirectionat catre o pagina unde trebuie sa completeze adresa de livrare sii sa incarce o copie a actului de identitate, conform mecanicii mentionate in sectiunea 6.2. din prezentul regulament.

Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si la a pierde dreptul de atribuire a cadoului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.2. Fiecare inscriere in Campanie va fi considerata corecta daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. produsul inscris in campanie de catre Participant face parte din Promotie si este achizitionat conform prevederilor prezentei campanii

b. factura fiscala de achizitie a Produsului participant sa fie emisa in etapa de achizitie a Campaniei;

c. inscrierea sa fie efectuata in etapa de inscriere in Campaniei si in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei;

d. Participantul nu a returnat produsul achizitionat.

e. factura sa fie unica, adica sa nu fi fost inscrisa deja de catre un alt participant.

f. factura nu a fost modificata de catre participant

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata. Imposibilitatea participantului de a face dovada detinerii facturii si/sau a produsului, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea Regulamentului, conduce la invalidarea participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a cadoului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului/Coorganizatorlui. Decizia de invalidare este la libera alegere a Organizatorului.

8.4. In situatia in care documentele incarcate (uploadate) nu sunt lizibile sau nu corespund cerintelor, respectiv lipsa copie / fotografie factura fiscala, Organizatorul si Coorganizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea.

8.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua mai multe verificari in cazul in care observa tentative de frauda ca de exemplu, dar fara a se limita la, inscrierea de mai multe ori a aceeasi facturi sau returul produsului dupa inscrierea in campanie sau falsificarea facturii.

8.6. Participantii inscrisi vor fi informati prin email, la adresa de e-mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la statusul inscrierii lor.

8.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant de exemplu, dar a fara a se limita la: furt, pierdere, distrugere etc., fie ca este vorba despre Produsul participant sau factura fiscala in original ce demonstreaza achizitionarea Produsului participant in Campanie.

8.8.Corespondenta e-mail de la Organizator/Coorganizator catre participanti se va realiza la adresele de email si/sau numerele de telefon mentionate de catre participanti in formularul de inscriere in Campanie.

8.9. In cazuri exceptionale, Organizatorul, in mod direct, sau prin intermediul Coorganizatorului, isi rezerva dreptul de a contacta participantii si telefonic la numarul de telefon mentionat de catre acestia in formularul de inscriere in Campanie. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a cadourilor oferite in campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la concurs.

Refuzul participantului privind inregistrarea apelului telefonic duce la incheierea acestuia.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE ACORDARE A CADOURILOR CAMPANIEI SI TRAGERE LA SORTI PENTRU PREMIUL CEL MARE

9.1. Prin participarea in Campanie, Participantii desemnati Castigatori isi exprima acordul de a fi contactati telefonic si/ sau pe e-mail in vederea validarii cadoului castigat in cazul in care, pentru validarea castigatorului, Organizatorul sau Coorganizatorul se vad nevoiti sa contacteze participantul.

9.2.           In cazul in care sunt validati mai putini participanti decat numarul maxim de cadouri garantate mentionate in prezentul Regulament, acestea raman in posesia Organizatorului.

9.3.           In termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data incheierii campaniei, participantilor care au efectuat inscrieri corecte li se va livra cadoul. Fiecare participant este pe deplin responsabil de corectitudinea informatiilor oferite.

9.4.           Pentru desemnarea castigatorului premiului cel mare, oferit prin tragere la sorti, se va intocmi o baza de date in care vor fi inscrisi toti participantii care au acordat un review pe site-ul lg.com/ro si care respecta conditiile mentionate in sectiunea 6.12. din prezentul regulament. Tragerea la sorti va avea loc in maxim 15 zile lucratoare de la incheierea campaniei.

 In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 1 castigator si 5 rezerve. Pentru validarea unui Participant ca si castigator al premiului oferit prin tragere la sorti, un reprezentant al Coorganizatorului va incerca sa-l contacteze telefonic, pe numarul furnizat in formularul de inscriere in campanie. Daca reprezentantul Coorganizatorului nu reuseste timp de 2 zile lucratoare sa ia legatura telefonic cu Participantul desemnat castigator, ori castigatorul refuza premiul exprimand explicit acest lucru, in cadrul apelului telefonic, calitatea de castigator ii este retrasa. In cazul acesta se va trece la contactarea primei rezerve extrase. Daca si aceasta nu poate fi validata din aceleasi motive, se trece la contactarea celei de-a doua, pana la validarea uneia dintre rezervele extrase. In situatia in care nu poate fi validata niciuna dintre rezerve, remiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului/Coorganizatorului.

Pentru validare, castigatorului premiului cel mare este obligat sa trimita la adresa de e-mail mentionata in timpul convorbirii telefonice, in maxim 2 zile lucratoare din momentul informarii lui de calitate de castigator, o copie a actului de identitate (necesara pentru plata impozitului pe premiul acordat, in cazul in care castigatorul nu a incarcat-o deja in formularul campaniei) si contul IBAN in care doreste sa-I fie transferata suma de bani. Netrimiterea informatiilor in termenul mentionat duce la invalidarea castigului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita si o copie a facturii care atesta achizitia unui produs participant.

Organizatorul si Coorganizatorul nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantul a comunicat informatii gresite sau o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la inscriere pentru livrare, iar din aceste motive nu poate intra in poesia cadoului/premiului. Coorganizatorul si Organizatorul nu sunt obligati sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la alta adresa.

Predarea cadourilor va fi insotita de semnarea obligatorie a unui Proces Verbal de predare-primire. Procesul Verbal va contine, printre altele, datele de identificare ale participantului, denumirea cadoului si date dintre cele care au fost mentionate si incarcate in formularul online de inscriere.

9.5. Participantii nu pot cere modificarea modelului, cantitatii, componenta, conditiilor si modului de acordare a cadourilor sau a premiului oferit prin tragere la sorti. 

9.6. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite cadoul / premiul cel mare sau de a solicita restituirea sumelor aferente acestora si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Facturile fiscale care sunt deteriorate, fasificate, inventate, apartinand altor persoane decat participantului, cat si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul campaniei precum si Coorganizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, fasificate, pierdute, instrainate) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie si nici nu vor fi obligati sa acorde cadourile pe baza acestor facturi.

9.7. Castigatorul unui cadou garantat sau a premiului cel mare nu poate ceda cadoul/premiul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane.

9.8. In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

9.9. Cadourile oferite in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau poate fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

9.10. Livrarea cadourilor se va face prin intermediul unor agenti curieri, folosind servicii de curierat rapid contractate de catre Coorganizator sau Organizator. Organizatorul si Interactions Marketing SRL nu isi asuma raspunderea pentru modul in care firma de curierat manipuleaza coletul. Odata inmanat coletul catre curier, cei anterior mentionati sunt exclusi de orice responsabilitate.

9.11. Lista castigatorilor si a cadourilor va fi afisata pe website in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data incheierii campaniei.

9.12. In cazul in care, dupa incheierea campaniei sau epuizarea cadourilor garantate, Organizatorul identifica participanti a caror inscriere trebuie invalidata (ca de ex. dar fara a se limita la situatii in care participantul a facut retur produsului achizitionat, participantul a falsificat factura), inscrierea va fi invalidata iar cadoul va fi atribuit urmatorului participant (in ordinea receptionarii inscrierilor), a carui inscriere este eligibila. Participantul eligibil va fi contactat telefonic si/sau prin email, fiind obligat sa ofere aceleasi informatii cf sectiunii 6.2. in vederea validarii inscrierii.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campania promotionala contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

10.2. Organizatorul si Coorganizatorul nu sunt raspunzatori pentru: situatiile in care participantul nu poate fi contactat de catre Organizator sau Coorganizator, deteriorarea, disparitia sau sustragerea cadoului/premiul cel mare dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, deteriorarea, disparitia sau sustragerea facturii fiscale a Produsului Participant ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in baza careia participantii au efectuat o inscriere; eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu cadoul/premiul primit, indiferent de natura acestor prejudicii. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru comisioanele percepute de banca participantului castigator in urma tragerii la sorti.

10.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei si Coorganizatorul nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate.

10.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

10.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

10.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

10.8. Organizatorul/ Coorganizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

10.9. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului cadoul astfel obtinut sau de a solicita restituirea cadoului sau a contravalorii cadoului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

10.10. Dupa acordarea cadoului sau a premiului obtinut conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

10.11. In situatia in care exista participanti care intampina probleme de inregistrare in Campanie, acestia pot trimite un e-mail pe adresa campaniei contact@campanialg.ro.

10.12. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

10.13. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a persoanelor care au facilitat castigarea de premii, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Taxele si impozitele aferente cadourilor la data acordarii lor vor fi suportate de catre Organizator sau Coorganizator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura (de exemplu contributii sociale datorate conform legii) in legatura cu Premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorului acestora.

11.2. Organizatorul si Coorganizatorul iau act de faptul ca in conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute de castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 RON sunt impozabile. In acest sens, Organizatorul/Coorganizatorul se obliga:

- sa indeplineasca formalitatile privind plata si declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal

- sa achite pentru castigator, in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor.

11.3. Orice alte obligatii de natura fiscala (ca de exemplu: completarea  si  depunerea  oricarei  declaratii  fiscale privind  venitul  obtinut din castigarea cadoului dupa intrarea in posesia cadoului, contributii sociale datorate conform legii) sau de alta natura in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesia cadoului (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la Concurs, cheltuieli  inevitabile  ocazionate  de  intrarea  in  posesie  a  cadoului etc.) revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

11.4. Prin participarea in Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor/cadourilor din prezenta campanie.

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12. Avand in vedere ca prin inscrierea participantilor in Campanie se vor prelucra date cu caracter personal, participantii sunt rugati sa consulte Anexa nr. 1. atasata la acest Regulament pentru a lua la cunostinta de modalitatea in care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 30 octombrie 2021 (inclusiv).

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

 ANEXA NR. 1 LA

“Te fascineaza si te premiaza”

16.08.2021 – 03.10.2021

 

1. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau “LG”), cu sediul in o societate comerciala cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913, denumita in continuare "Operatorul", prin intermediul Interactions Marketing SRL, cu sediul in sediul in str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 105582, (denumit in continuare "Imputernicitul").

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

In cadrul prezentei Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

1. Prenume

2. Nume

3. Adresa e-mail

4. Telefon mobil

5. IBAN (in cazul castigatorului demnat prin tragere la sorti)

6. CNP - pentru indeplinirea obligatiilor financiare pentru castigatorul premiului oferit prin tragere la sorti (in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit)

3. SCOPURILE PROCESARII

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei

(ii) atribuirea cadourilor garantate si a premiului oferit prin tragere la sorti

(iii) trimiterea de materiale publicitare din partea Operatorului pentru Prenume si Adresa de email. Trimiterea se va face doar daca Participantul si-a dat consimtamantul in acest sens, prin bifa existenta in formularul de inscriere in Campanie.

(iv) Indeplinirea obligatiilor fiscale

 

4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Temeiul prelucrarii datelor sunt:

·        Executarea unui contract pentru datele furnizate de participanti si de castigatori

·        Obligatii legale de natura fiscala pentru cele de tip CNP si alte date ale castigatorilor, precum si pentru pastrarea acestora si obligatiile legale ce tin de garantie pentru pastrarea datelor castigatorilor

·        Obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si castigurile acestora pentru publicarea numele castigatorilor

·        Interesul legitim al operatorului de a se asigura de desfasurarea in bune conditii a campaniei in ceea ce priveste datele rezultate din vizitarea paginii de internet sau din efectuarea de verificari in vederea validarii inscrierilor, precum si din inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice

·        Interesul legitim al operatorului de a dovedi inclusiv fata de autoritatile de control desfasurarea campaniei si acordarea cadourilor/premiilor pentru pastrarea datelor ulterior incetarii  si livrarii premiilor

·        Consimtamantul persoanei pentru datele prelucrate in situatia persoanelor abonate la newsletter.

Operatorul, prin intermediul imputernicitului Interactions Marketing, prelucreaza datele in temeiul consimtamantului prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 de lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organiarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie.

5.      PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 1 an de la incheierea Promotiei. In cazul participantilor care si-au exprimat acordul pentru prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing/transmitere materiale publicitare, durata prelucrarii va fi pana la revocarea consimtamantului acordat.  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen 1 an de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotie. Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca
aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu
Caracter Personal.

7. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

8.        PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND MINORILOR

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9.        SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

11.      ALTE PREVEDERI

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.